Terms & Conditions

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Sklep Ciasteczka ze Smakiem (dalej zwany Serwisem) jest serwisem internetowym dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.ciasteczkazesmakiem.pl i jest prowadzony przez Storion, ul. Reformacka 13A/2, 32-020 Wieliczka NIP 9481981707 REGON 363263942.

2.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, który służy prezentacji produktów oferowanych przez Operatora w Serwisie, do obsługi prowadzonej przez Operatora sprzedaży detalicznej produktów oferowanych w Serwisie, jak też do składania i ewidencjonowania Zamówień składanych przez Klientów.

3.     Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

1) Administrator danych osobowych – Storion, ul. Reformacka 13A/2, 32-020 Wieliczka NIP 9481981707 REGON 363263942;

2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Serwisie i przygotowanie wysyłki lub odbioru osobistego;

3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;

4) Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;

5) Formularz zamówienia – usługa elektroniczna polegająca na udostępnianiu interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie, umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie oferowanych przez Operatora produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

6) Konto – świadczona przez Operatora usługa elektroniczna, polegająca na udostępnianiu Klientowi oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;

7) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Operatorem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Newsletter – świadczona przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie;

9) Operator – Storion, ul. Reformacka 13A/2, 32-020 Wieliczka NIP 9481981707 REGON 363263942;

10) Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny w Serwisie ciasteczkazesmakiem.pl

11) Rejestracja - proces zakładania przez Klienta Konta w Serwisie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

12) Serwis – serwis internetowy Ciasteczka ze Smakiem, prowadzony przez Operatora, dostępny na stronie internetowej ciasteczkazesmakiem.pl; 

13) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 

14) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, zmierzające do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów lub usług będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w ofercie Serwisu w chwili składania Zamówienia), określające ich typ,  ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów.

§ 2

Zasady korzystania z Serwisu

1.     Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1)    udostępnianie możliwości założenia przez Klienta Konta w Serwisie, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Serwisie;

2)    umożliwianie Klientom dokonywania zakupów produktów oferowanych w Serwisie poprzez Formularz zamówienia; 

3)    dostarczania Klientom treści marketingowych dotyczących Serwisu za pomocą Newslettera.

2.     Rejestracja Konta w Serwisie oraz składanie zamówień poprzez Formularz zamówienia są dobrowolne i nieodpłatne.

3.     Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego Konta w Serwisie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta Formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Serwisie poprzez wciśnięcie ikony kontynuuj dostępnej pod Formularzem rejestracyjnym.

4.     Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Serwisie, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.

5.     Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Serwisie, Klient może zalogować się do Serwisu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji Konta.

6.     Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje Konto w Serwisie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego Konta w Serwisie.

7.     W celu usunięcia indywidualnego Konta w Serwisie, należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ciasteczkazesmakiem.pl  albo w formie pisemnej na adres pocztowy Operatora.

8.     Do korzystania z usług oferowanych w Serwisie oraz przeglądania treści Serwisu, składania zamówień i korzystania z indywidualnego Konta w Serwisie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

1)    Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2)    Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:        

a.    Mozilla Firefox

b.    Opera

c.    Google Chrome

d.    Internet Explorer

3)    Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

9.     Klient zobowiązuje się do:

1)    korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;

2)    korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

3)    korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

4)    dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w z Serwisie, jak i zachowania ich poufności. 

10.   Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.

11.   Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie wskazany w Serwisie.  

12.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Serwisie osobom trzecim.

§ 3

Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

1.     Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Serwisie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Potwierdzając zamówienie w Serwisie, Klient składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz że zezwala na przetwarzanie przez operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2.     Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Serwisie za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.

3.     Zamówienia na produkty dostępne w Serwisie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

4.     Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Serwisu, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku przejdź do koszyka.

5.     Po zaakceptowaniu produktów w Formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz  ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia.

6.     Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.

7.     Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

8.     W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien podać wszystkie niezbędne do jej wystawienia dane w polu „Dodatkowe uwagi”. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.

§ 4

Ceny produktów

1.     Wszystkie ceny w Serwisie zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

2.     Do łącznej ceny produktów zamówionych w Serwisie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

3.     Cena podana przy każdym produkcie w Serwisie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.     Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Serwisie, wprowadzania do Serwisu nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.

5.     Zmiany cen produktów w Serwisie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

§ 5

Formy płatności i warunki dostawy

1.     Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:

- przelew bankowy na konto właściciela Sklepu (Storion): 72 1910 1048 2640 4450 1415 0001

2.     Szczegółowy wykaz warunków i kosztów dostawy zamówionych produktów dostępny jest w Serwisie w  zakładce Sposoby wysyłki znajdującej się pod adresem: https://ciasteczkazesmakiem.pl/index.php?route=information/information&information_id=9

§ 6

Reklamacje

1.     Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w Serwisie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.

2.     Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

3.     Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Operatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ciasteczkazesmakiem.pl lub pisemnie na adres pocztowy Storion, ul. Reformacka 13A/2, 32-020 Wieliczka.

4.     Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację lub adres poczty elektronicznej, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

5.     Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny w Serwisie pod adresem https://ciasteczkazesmakiem.pl/index.php?route=account/return/add, który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać. 

6.     W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

7.     Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.

8.     W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1.     Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.

2.     Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia. 

3.     Brak możliwości odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Jeśli więc jeśli zakupiony przez Państwa w Serwisie produkt spożywczy
zostanie otwarty, nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy zakupu i zwrot towaru.

4.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ciasteczkazesmakiem.pl lub pisemnie na adres pocztowy Storion, ul. Reformacka 13A/2, 32-020 Wieliczka.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora. 

6.     Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.

8.     Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.

9.     Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

11.   Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, dostępny w Serwisie pod adresem https://ciasteczkazesmakiem.pl/index.php?route=account/return/add, który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Konsumenta wiążący. Konsument nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać. 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi: 

1)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

3)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3)    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 9

Newsletter

1.     Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Operatora w Serwisie. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2.     Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Serwisie i aktualnych promocjach.

3.     Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.

4.     Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wykorzystując link umieszczony w stopce każdego Newslettera.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

1.     Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych.

2.     Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.

3.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

4.     Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

5.     Klient ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,  a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem na adres sklep@ciasteczkazesmakiem.pl lub pisemnie na adres pocztowy Storion, ul. Reformacka 13A/2, 32-020 Wieliczka.

6.     Operator jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.     Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Serwisie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym https://ciasteczkazesmakiem.pl/index.php?route=information/information&information_id=3

§ 11

Pliki cookies

1.     Operator wykorzystuje w Serwisie pliki typu cookies, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania Serwisu, które pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia na którym zostały one zapisane.

2.     Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania plików cookies określone są w dokumencie Polityka Plików Cookies.

3.     Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.

4.     Konsument może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Może to jednak spowodować, że Serwis będzie działał mniej sprawnie a Klient zostanie pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Serwisie.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym w Serwisie w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem https://ciasteczkazesmakiem.pl/index.php?route=information/information&information_id=5 w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klienta.

2.     Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Serwisu, odnoszące się do produktów prezentowanych w Serwisie, nie stanowią ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

3.     Umowy zawierane w Serwisie zawierane są w języku polskim.

4.     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Serwisie treści zawartej umowy.

5.     Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:

1)    Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu. 

2)    O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Serwisie, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji. 

3)    Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 

4)    Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Serwisie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Serwisie.

5)    W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

Top